OPIS INWESTYCJI

Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:

Istniejący obecnie układ komunikacyjny na przedmiotowym obszarze (w układzie pionowym od węzła Gdańsk-Południe do Węzła Szadółki oraz w układzie poziomym od planowanego skrzyżowania z Nową Swiętokrzyską na terenie miasta Gdańska poprzez węzeł Kowale do ronda na skrzyżowaniu ulic Staropolskiej i Ordynackiej w Jankowie) nie uwzględnia szeregu potrzeb począwszy od potrzeb tranzytu, przepustowości układu drogowego, obsługi komunikacyjnej zwartej zabudowy wielorodzinnej i usługowej już istniejącej oraz planowanej miasta Gdańska i Kowal bezpośrednio powiązanej z drogą. Nie umożliwia aktywacji obszarów przewidzianych do zabudowy publicznej oraz przemysłowej.

Firma Europrojekt Gdańsk, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (reprezentującego Marszałka Województwa Pomorskiego) wykonuje wielokryteriową koncepcję programową pozwalającą przygotować dokumentację budowlaną oraz, ostatecznie, zrealizować zadanie, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wraz z Węzłem Kowale.

Przygotowywana wielowariantowa koncepcja uwzględniać będzie połączenie drogi wojewódzkiej nr 221  sąsiadującymi drogami, mając na względzie rozwój zagospodarowania terenów przyległych oraz potrzeby tranzytowe.

 

Etapy inwestycji

– etap I: Wstępna koncepcja programowa,
– etap II: Koncepcja programowa,
– etap III: Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz elementy uzupełniające.

Lokalizacja analizowanej inwestycji:

Zadanie inwestycyjne swoim zakresem będzie obejmowało układ komunikacyjny w obszarze węzła Kowale na odcinku w układzie pionowym od węzła Gdańsk-Południe do „Węzła Szadółki” na drodze ekspresowej S6 oraz w układzie poziomym od planowanego skrzyżowania z planowaną ul. „Nowa Świętokrzyska” na terenie miasta Gdańska poprzez węzeł Kowale do ronda na skrzyżowaniu ulic Staropolskiej i Ordynackiej w Jankowie.

Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje budowę:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 do przekroju dwujezdniowego,
 • rozbudowa/przebudowa skrzyżowań w ciągu projektowanej drogi wojewódzkiej nr 221,
 • przebudowa / budowa krótkich odcinków ulic dojazdowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi wojewódzkiej nr 221,
 • rozbudowa drogi S6 wraz z węzłem,
 • budowa dróg zbiorczo-rozprowadzających wzdłuż drogi S6,
 • przebudowa / budowa chodników,
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowa istniejących oraz budowa nowych zatok autobusowych,
 • przebudowa / budowa zjazdów,
 • przebudowa / budowa oświetlenia drogowego,
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
 • gospodarka zielenią,
 • inne,

Wymagane parametry techniczne dróg:

Droga wojewódzka 221

 • droga klasy G
 • przekrój 2/2
 • prędkość projektowa – 50 km/h
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
 • szerokość dodatkowych pasów ruchu – 3,50 m,
 • szerokość pasów wyłączania i włączania – 3,50 m,
 • szerokość ciągów pieszo-rowerowych – min 2,50 m,
 • szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej – min. 2,00 m,
 • szerokość chodnika – min. 2,00 m,
 • szerokość pasa rozdziału – nie mniej niż 2,5m,
 • skrajnia pionowa – 4,70 m,
 • obciążenie – 115 kN/oś

 

Obwodnica Trójmiasta:

 • droga klasy S
 • przekrój 2/3
 • prędkość projektowa – 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
 • szerokość dodatkowych pasow ruchu – 3,50 m,
 • szerokość pasów wyłączania i włączania – 3,50 m,
 • szerokość pasa awaryjnego postoju – 2,50 m,
 • szerokość opaski wewnętrznej – 0,50 m,
 • szerokość pasa rozdziału – wg możliwości technicznych (nie mniej niż obecnie), spełniająca wymagania zachowania widoczności,
 • skrajnia pionowa – 5,00 m,
 • obciążenie – 115 kN/oś